Privacybeleid

View this post in: Deutsch English Español Français Italiano

Privacybeleid

Wij zijn zeer verheugd dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van Hola FM 95.1. Het gebruik van de internetpagina’s van Hola FM 95.1 is mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens; indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale ondernemingsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen wij in het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, dient te allen tijde in overeenstemming te zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en met de voor Hola FM 95.1 geldende landenspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gesteld van de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Hola FM 95.1 heeft als verantwoordelijke voor de verwerking tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevensoverdrachten kunnen echter in beginsel beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

 1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Hola FM 95.1 is gebaseerd op de terminologie die door de Europese wetgever wordt gebruikt voor de vaststelling van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Onze verklaring over gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

a) Persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). 1. Als identificeerbaar natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer, een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online-identificatiemiddel, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of met betrekking tot een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Onder “profilering” wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande in het gebruik van persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met diens prestaties op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegekend.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking of verantwoordelijke voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke persoon of de voor de verwerking verantwoordelijke persoon is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in de wetgeving van de Unie of van de lidstaat worden vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld in de wetgeving van de Unie of de lidstaat.

h) Bewerker

Verwerker: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam, al dan niet een derde, aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsdiensten die in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsdiensten geschiedt met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsregels voor de doeleinden van de verwerking.

j) Derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige aanduiding van zijn/haar wensen waarmee de betrokkene, door middel van een verklaring of een duidelijk bevestigend optreden, instemt met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen in verband met gegevensbescherming:

Hola FM 95.1 Radio Fuerteventura
Calle Punta del Roquito 5, Puerta 7
35627 Costa Calma
Fuerteventura
Telefoon: +34 928 949 949
E-mail: info@holafm.com
Website: www.holafm.com

 1. Koekjes

Op de internetpagina’s van Hola FM 95.1 worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van het gegevenssubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Hola FM 95.1 de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden, die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van de website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elke toegang tot de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website wordt overgenomen en de cookie op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde door een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser het instellen van cookies via onze website verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

 1. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Hola FM 95.1 verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de server logbestanden. Verzameld kunnen zijn: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere vergelijkbare gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Hola FM 95.1 trekt bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie geen conclusies ten aanzien van de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze IT-systemen en websitetechnologie te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Hola FM 95.1 anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en -beveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens van de betrokkene opgeslagen.

 1. Inschrijven op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke te laten registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan verzoeken om doorgifte aan een of meer verwerkers (bv. een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruiken voor een intern doel dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toe te rekenen.

Door zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de datum van de betrokkene wordt gebruikt, en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het mogelijk te maken om gepleegde strafbare feiten te onderzoeken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is voor de beveiliging van de besturing. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of als de doorgifte dient met het oog op strafvervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud of diensten van de betrokkene aan te bieden die wegens de aard van de zaak in kwestie alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen te allen tijde vrij de bij de registratie gespecificeerde persoonsgegevens te wijzigen of volledig uit de gegevensbestanden van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op diens verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over hem worden opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of ter indicatie van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Alle werknemers van de voor de verwerking verantwoordelijke staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

 1. Contactmogelijkheid via de website

De website van Hola FM 95.1 bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, alsmede directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde e-mail (e-mailadres). Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het nemen van contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden plaats.

 1. Commentaar functie in de blog op de website

Hola FM 95.1 biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogbijdragen achter te laten op een blog, die te vinden is op de website van de controller. Een blog is een webgebaseerd, publiek toegankelijk portaal, via hetwelk één of meerdere mensen bloggers of webbloggers artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Indien een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, worden ook de opmerkingen van de betrokkene opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van de opmerking en over het door de betrokkene gekozen pseudoniem van de gebruiker. Bovendien wordt ook het IP-adres geregistreerd dat door de Internet Service Provider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen, en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt, of illegale inhoud plaatst door middel van een bepaalde opmerking. De opslag van deze persoonsgegevens is derhalve in het eigen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, zodat hij zich in geval van inbreuk kan onttrekken. Deze verzamelde persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk vereist is of ten dienste staat van de verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. Abonnement op opmerkingen in de blog op de website

Op de opmerkingen in de blog van Hola FM 95.1 kan door derden worden gereageerd. In het bijzonder bestaat de mogelijkheid dat een commentator de commentaren na zijn commentaren op een bepaalde blogpost onderschrijft.

Als een betrokkene besluit zich op de optie te abonneren, stuurt de verantwoordelijke voor de verwerking automatisch een bevestigingsmail om te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres voor deze optie heeft gekozen. De mogelijkheid om zich te abonneren op opmerkingen kan te allen tijde worden beëindigd.

 1. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de periode die nodig is om het doel van de bewaring te bereiken, of voor zover de Europese wetgever of andere wetgevers dit toestaan in wet- of regelgeving die op de voor de verwerking verantwoordelijke van toepassing is.

Als het bewaardoel niet van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 1. Rechten van de betrokkene

a) Recht van bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat al dan niet hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie te krijgen over zijn of haar persoonsgegevens, alsmede een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:
de doeleinden van de verwerking;
de betrokken categorieën persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
indien mogelijk, de beoogde termijn voor de opslag van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan die termijn zal worden vastgesteld;
het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen of de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te beperken, dan wel tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van het bbpR en, in ieder geval in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene van dit recht op toegang gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op correctie

Elke betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene recht op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene van zijn recht op correctie gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens onverwijld te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:
De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van het bbpR, en wanneer er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.
De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het bbpR bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 2, van het bbpR bezwaar tegen de verwerking.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van het GDPR.

Indien een van de hiervoor genoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens opgeslagen door Hola FM 95.1, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een medewerker van Hola FM 95.1 draagt er zorg voor dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en krachtens artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van uitvoering, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door die voor de verwerking verantwoordelijken van alle links naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van Hola FM 95.1 regelt in individuele gevallen de benodigde maatregelen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is:
De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar heeft deze nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.
De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het GDPR bezwaar gemaakt tegen verwerking zolang niet is geverifieerd of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene een verzoek tot beperking van de verwerking van door Hola FM 95.1 opgeslagen persoonsgegevens wenst in te dienen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Hola FM 95.1 regelt de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensportabiliteit

Elke betrokkene heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij heeft het recht die gegevens ongehinderd door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het bbpR of artikel 9, lid 2, onder a), van het bbpR, hetzij op grond van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van het bbpR, en de verwerking met geautomatiseerde middelen geschiedt, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit uit hoofde van artikel 20, lid 1, van het bbpR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke aan de andere door te geven, indien dit technisch haalbaar is en de rechten en vrijheden van anderen daardoor niet worden geschaad.

Teneinde het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met iedere medewerker van Hola FM 95.1.

g) Recht om bezwaar te maken

Elke betrokkene heeft het recht zich te allen tijde op grond van zijn of haar bijzondere situatie te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van het bbpR. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

Hola FM 95.1 zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, dan wel voor het instellen, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Indien Hola FM 95.1 persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen Hola FM 95.1 voor verwerking ten behoeve van direct marketing, zal Hola FM 95.1 de persoonsgegevens niet meer ten behoeve van deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om op grond van zijn of haar bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door Hola FM 95.1 voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1, BBPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene contact opnemen met iedere medewerker van Hola FM 95.1. Bovendien staat het de betrokkene in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij vrij om, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn recht om met geautomatiseerde middelen en met gebruikmaking van technische specificaties bezwaar aan te tekenen.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en dat voor hem rechtsgevolgen heeft of hem in aanmerkelijke mate treft, zolang het besluit (1 ) niet noodzakelijk is voor het aangaan ervan, de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel 2) niet is toegestaan op grond van het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt en dat tevens passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of 3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Hola FM 95.1 passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden van de betrokkene en zijn legitieme belangen te beschermen, ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt naar voren te brengen en het besluit te betwisten.

Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Hola FM 95.1.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het recht om te allen tijde zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om de toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Hola FM 95.1.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller componenten van Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale vergaderingen op het internet, een online gemeenschap, die meestal gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of om de internetgemeenschap in staat te stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt sociale netwerkgebruikers de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als iemand buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze door de Controller beheerde internetpagina’s, waarin een Facebook-component (Facebook-plug-ins) is geïntegreerd, wordt de webbrowser van het IT-systeem van de betrokkene automatisch gevraagd de weergave van het betreffende Facebook-component via het Facebook-component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook Plug-ins vindt u onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/. In de loop van deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van de specifieke subsite van onze website die door de betrokkene is bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig op Facebook is ingelogd, detecteert Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene – en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite – welke specifieke subsite van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan de respectievelijke Facebook-account van de betrokkene. Wanneer de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijv. de “Vind ik leuk”-knop, of wanneer de betrokkene een opmerking maakt, dan koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebookcomponent altijd informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, wanneer de betrokkene bij het oproepen naar onze website tegelijkertijd op Facebook is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene al dan niet op het Facebook-apparaat klikt. Indien een dergelijke overdracht van informatie naar Facebook voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Facebook-account voordat er een oproep naar onze website wordt gedaan.

De richtlijn gegevensbescherming van Facebook, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Daarnaast wordt hier uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn verschillende configuratie-opties beschikbaar om gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren. Deze applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een datatransmissie naar Facebook te elimineren.

 1. Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Google+

Op deze website heeft de controller de Google+-knop als component geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap, die meestal gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of om de internetgemeenschap in staat te stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Google+ biedt gebruikers van het sociale netwerk de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en via vriendenverzoeken een netwerk op te zetten.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de beheerder wordt bediend en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser van het IT-systeem van de betrokkene automatisch een weergave van de betreffende Google+-knop van Google via het betreffende Google+-knopelement. In de loop van deze technische procedure wordt Google geïnformeerd over de specifieke subpagina van onze website die door de betrokkene is bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is te vinden op https://developers.google.com/+/.

Wanneer de betrokkene gelijktijdig met Google+ is ingelogd, herkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite, welke specifieke subpagina’s van onze internetsite door de betrokkene zijn bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Google+-knop en Google koppelt deze aan de betreffende Google+-account die aan de betrokkene is gekoppeld.

Als de betrokkene op de op onze website geïntegreerde Google+-knop klikt en daarmee een Google+ 1-aanbeveling geeft, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het de persoonsgegevens op. Google slaat de Google+ 1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar overeenkomstig de voorwaarden die de betrokkene in dit verband aanvaardt. Vervolgens wordt een Google+ 1-aanbeveling van de betrokkene op deze website samen met andere persoonsgegevens, zoals de door de betrokkene gebruikte Google+-accountnaam en de opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-services, zoals zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op internetpagina’s of in relatie tot advertenties. Google kan het bezoek aan deze website ook met andere persoonlijke gegevens van Google verbinden. Google registreert deze persoonlijke informatie verder met het doel de verschillende Google-services te verbeteren of te optimaliseren.

Via de knop Google+ ontvangt Google informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene bij het oproepen naar onze website op Google+ is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene wel of niet op de Google+-knop klikt.

Indien de betrokkene geen persoonsgegevens aan Google wenst door te geven, kan hij deze doorgifte verhinderen door uit te loggen uit zijn Google+-account alvorens onze website op te roepen.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Meer verwijzingen van Google over de knop Google+ 1 zijn te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Jetpack for WordPress

Op deze website heeft de controller Jetpack geïntegreerd. Jetpack is een plug-in van WordPress, die de beheerder van een website op basis van WordPress extra functies biedt. Jetpack geeft de beheerder van de website onder meer een overzicht van de bezoekers van de site. Door gerelateerde posts en publicaties te tonen, of de mogelijkheid om content te delen op de pagina, is het ook mogelijk om het aantal bezoekers te verhogen. Bovendien zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een site die Jetpack gebruikt beter beschermd is tegen brute aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van beelden op de website.

De werkmaatschappij van Jetpack Plug-Ins for WordPress is de Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES. De onderneming maakt gebruik van de traceertechnologie van Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Jetpack plaatst een cookie op het IT-systeem dat door de betrokkene wordt gebruikt. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Bij elke oproep tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die door de controller wordt beheerd en waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch gevraagd om gegevens via het Jetpack-component voor analysedoeleinden aan Automattic door te geven. Tijdens deze technische procedure ontvangt Automattic gegevens die gebruikt worden om een overzicht te maken van website bezoeken. De op deze manier verkregen gegevens dienen voor de analyse van het gedrag van de betrokkene, die toegang heeft tot de internetpagina van de verantwoordelijke voor de verwerking en wordt geanalyseerd met het oog op de optimalisering van de website. De gegevens die door middel van de Jetpack-component worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens komen ook ter kennis van Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser te allen tijde de instelling van cookies via onze website verhinderen en daarmee de instelling van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Automattic/Quantcast een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die reeds door Automattic/Quantcast worden gebruikt, te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens met betrekking tot het gebruik van deze internetsite die door het Jetpack-cookie worden gegenereerd, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Automattic/Quantcast en de mogelijkheid om dit uit te sluiten. Daartoe moet de betrokkene op de “opt-out”-knop onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/ drukken, die een “opt-out”-cookie plaatst. De opt-out-cookieset met dit doel wordt op het door de betrokkene gebruikte IT-systeem geplaatst. Indien de cookies op het systeem van de betrokkene worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Met het instellen van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de websites van de beheerder niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Automattic zijn te vinden op https://automattic.com/privacy/. De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Quantcast zijn te vinden op https://www.quantcast.com/privacy/.

 1. Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De controller heeft componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd op deze website. LinkedIn is een webgebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers met bestaande zakelijke contacten in staat stelt om verbinding te maken en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen maken gebruik van LinkedIn. Zo is LinkedIn op dit moment het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. Voor privacykwesties buiten de UNITED STATES LinkedIn Ireland is Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland verantwoordelijk.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die door de controller wordt beheerd en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd naar het downloaden van een display van de corresponderende LinkedIn-component van LinkedIn. Meer informatie over de LinkedIn plug-in vindt u op https://developer.linkedin.com/plugins. In de loop van deze technische procedure krijgt LinkedIn inzicht in welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht.

Als de betrokkene gelijktijdig op LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite, welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en gekoppeld aan de respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde LinkedIn knoppen klikt, dan wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Via de LinkedIn component ontvangt LinkedIn informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene bij het oproepen naar onze website bij LinkedIn is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de LinkedIn knop klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie naar LinkedIn voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn of haar LinkedIn account voordat er een oproep naar onze website wordt gedaan.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om u uit te schrijven voor e-mailberichten, SMS-berichten en gerichte advertenties, evenals de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van filialen als Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. De instelling van dergelijke cookies kan worden geweigerd onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid voor LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het LinkedIn Cookiebeleid is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Pinterest

Op deze website heeft de controller componenten van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online community die gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt de gebruikers van het sociale netwerk in staat om onder andere beeldcollecties en individuele foto’s te publiceren, evenals beschrijvingen van virtuele prikborden (zgn. pinnen), die vervolgens gedeeld kunnen worden door andere gebruikers (zgn. re-pins) of becommentarieerd kunnen worden.

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Bij elke oproep tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die door de beheerder wordt beheerd en waarop een Pinterestcomponent (Pinterest plug-in) werd geïntegreerd, werd door de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om via de betreffende Pinterestcomponent een weergave van de corresponderende Pinterestcomponent te downloaden. Meer informatie over Pinterest is te vinden op https://pinterest.com/. Tijdens deze technische procedure krijgt Pinterest inzicht in welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt.

Indien de betrokkene gelijktijdig op Pinterest is ingelogd, detecteert Pinterest bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite, welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de rentecomponent en gekoppeld aan de respectieve renteaccount van de betrokkene. Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Pinterest-knoppen klikt, wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Pinterest ontvangt via het onderdeel Pinterest informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene bij het oproepen naar onze website bij Pinterest is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de rentecomponent klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Pinterest voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden van zijn of haar Pinterest-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De richtlijn gegevensbescherming van Pinterest, die beschikbaar is op https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Pinterest.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Tumblr

Op deze website heeft de controller componenten van Tumblr geïntegreerd. Tumblr is een platform dat gebruikers in staat stelt om een blog te maken en te runnen. Een blog is een webgebaseerd, over het algemeen publiek toegankelijk portaal waarop een of meer mensen genaamd bloggers of webloggers artikelen kunnen posten of gedachten op te schrijven in zogenaamde blogposts. In een Tumblr blog kan de gebruiker bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, links en video’s publiceren en verspreiden in de digitale ruimte. Bovendien kunnen Tumblr gebruikers content van andere websites importeren in hun eigen blog.

De werkmaatschappij van Tumblr is Tumblr, Inc., 35 East 21 St, Begane grond, New York, NY 10010, UNITED STATES.

Via elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die door de controller wordt bediend en waarop een Tumblr-component (knop Tumblr) is geïntegreerd, zorgt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch voor het downloaden van een display van het overeenkomstige Tumblr-component van Tumblr. Meer informatie over de Tumblr-buttons die beschikbaar zijn onder https://www.tumblr.com/buttons. Tijdens deze technische procedure wordt Tumblr zich bewust van welke concrete subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht. Het doel van de integratie van het Tumblr onderdeel is een heruitzending van de inhoud van deze website om onze gebruikers in staat te stellen deze webpagina te introduceren in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te vergroten.

Indien de betrokkene bij Tumblr is ingelogd, detecteert Tumblr bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene – en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite – welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via het Tumblr onderdeel en gekoppeld aan de respectievelijke Tumblr account van de betrokkene. Indien de betrokkene klikt op een van de Tumblr knoppen, geïntegreerd op onze website, dan wijst Tumblr deze informatie toe aan het persoonlijke Tumblr gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Tumblr ontvangt via het onderdeel Tumblr de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene bij het oproepen naar onze website in Tumblr is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op het Tumblr component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Tumblr voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn of haar Tumblr-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Tumblr zijn te vinden op https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website heeft de controller componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, voor het publiek toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde “tweets” kunnen publiceren en verspreiden, bijvoorbeeld korte berichten van maximaal 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor degenen die niet op Twitter zijn ingelogd. De tweets worden ook aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker weergegeven. Volgelingen zijn andere gebruikers van Twitter die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien kunt u met Twitter een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Bij elke oproep tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die door de controller wordt bediend en waarop een Twittercomponent (Twitterknop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van het betreffende Twittercomponent van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijdens deze technische procedure krijgt Twitter inzicht in welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht. Het doel van de integratie van het onderdeel Twitter is een heruitzending van de inhoud van deze website om onze gebruikers in staat te stellen deze webpagina te introduceren in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te vergroten.

Indien de betrokkene gelijktijdig op Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij iedere oproep van de betrokkene naar onze website voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via het onderdeel Twitter en gekoppeld aan het betreffende Twitteraccount van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, wijst Twitter deze informatie toe aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat hij de persoonsgegevens op.

Twitter ontvangt via het onderdeel Twitter de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene bij het oproepen naar onze website op Twitter is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op het Twitter-onderdeel klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Twitter voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn of haar Twitter-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter vindt u op https://twitter.com/privacy?lang=en.

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Kunst 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een specifiek veredelingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de levering van goederen of het verrichten van enige andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van het BBPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, zoals voor de nakoming van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR. Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van het BBPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerkingen noodzakelijk zijn voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden behartigd, behalve wanneer dergelijke belangen worden overheerst door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene cliënt is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 van het bbpR).

 1. De gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), is ons rechtmatige belang om onze onderneming uit te voeren ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders.

 1. Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, zolang ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van een contract.

 1. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel voorschrift; verplichting tot het sluiten van een overeenkomst; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet-verstrekken van dergelijke gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een overeenkomst te sluiten die de betrokkene ons voorziet van persoonsgegevens, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een overeenkomst sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met iedere werknemer. De werknemer verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

 1. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is tot stand gekomen door de Privacy Policy Generator van de Externe Functionarissen voor Gegevensbescherming, die is ontwikkeld in samenwerking met de Mediaadvocaten van WBS-LAW.Current track

Title

Artist

Background